Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Беседа за боговластието (Книга на Царствата…)

Написана от Сан-Франциски и Западно Американски архиеп. Йоан (Шаховски)

Samouil the prophet защото се приближи царството Божие

Господ царства в света чрез Своята сила и чрез любовта. Божието царство в света обаче още не е настъпило, волята Божия за нашия свят още не се е осъществила. В пълнота Господ царува в света само чрез Своята сила, а чрез любовта – само частично. Защото в хората все още я няма съвършената любов към Него. Защото Господ още не се е възцарил в сърцата им.

Божието вседържителство, Царството Божие във вселената, се изразява в това, че Господ, Който е създал всичко, без Когото даже и косъм не пада от главите ни, всичко и държи в Своята сила и власт. И в света се случва само това, което Господ или заповядва, или допуска да се случи, оставяйки на човешката свобода да действа. Божията сила на любовта се проявява в пълнота, в отношението към всичко и към всички. Но човешката сила на любовта не отвръща на Божията любов по същия начин и затова редът в света е такъв, какъвто го виждаме днес. Ние като че наследяваме един от друг, от поколение в поколение недостиг на любов към Бога, да не говорим за нелюбовта, за противенето, за ненавистта към Твореца, обхванали някои от нас, хората. Затова и царството Божие в света сега трябва да се взема насила, както Господ е казал и Сам: Царството Божие насила се взема и само тези, които упражняват усилие, го грабват. Защото, ако Царството Божие беше нещо напълно ясно за всички нас, то за него нямаше да е нужно дори да говорим. То би било живот и дело. Ние обаче, които се стремим към Божието Царство, сега сме длъжни и да мислим, и да говорим за него.

От едната страна е Западът. А от другата?

Написана от Сотирис Гунелас

Sotiris GounelasКогато мислим за Европа – старата или съвременната, и нейната култура, е нужно преди това да вземем предвид източното и западното предание, източната и западната римска държава, византийската империя и тази на Карл Велики, или византийската и западната култура – докато стигнем и до днешните икономико-центрични реалности и техните последици.

Имаме щастието всички тези проблеми да минават през нас, т. е. през народа ни и нашата страна. Те се интерпретират всеки път по различен начин – в зависимост от епохата, а след образуването на новата гръцка държава ни вълнуват още по-силно, като предизвикат по-голям смут в условията на една отчайваща зависимост от западните реалности. И така, нужно е да поговорим за тези неща. И когато го правим, трябва да имаме предвид – мисля, че и о. Н. Лудовикос ще направи същото – и богословските, и метафизичните реалности на духовната история, които обикновено се пропускат, особено когато говорим за Модерното време; сякаш Модерността, модерното време в западния свят, е дошло от нищото, сякаш е едно ново начало, без никаква връзка с предходното – нито с античния елинизъм, нито с християнството. Макс Вебер прави много добре, когато свързва религиозния живот на Европа с развитието на т. нар. „капиталистическа система”. Нека да проследим тази връзка в нейните общи прояви, в предевропейските ѝ форми.

Размишления за националността

Написана от Прот. Сергей Булгаков

Fr Sergij Bulgakov1

По отношение на проблема за националността, както и на други от проблемите на философията на културата, по необходимост се проявява характерът на общия светоглед или на тези общофилософски предпоставки, които неизменно съ-присъстват, понякога даже без участието на съзнанието на отсъждащите, а отчасти и предопределят хода на разсъжденията. Въпросът за националността – това трябва да се каже открито и с цялата възможна решимост – по никакъв начин не принадлежи към онези въпроси, които биха се разглеждали и изучавали извън тези предпоставки, „voraussetzungslos”[1] (ако такива въпроси въобще съществуват), при едното само прилагане на научни методи. Колкото и да е важно научното изучаване на различните проявления на националността, в него обаче не се поставя и не се вмества общият метафизичен проблем за нацията, т. е. въпросите за нейната природа, ценност, идея. Както и в други случаи, науката само води към тези въпроси, дава свой материал за тяхното поставяне, но на това място се и спира, стига само да е критична, т. е. да е в съзнание за своята действителна компетенция. Че националността въобще съществува като съвършено особена, своеобразна историческа сила, за това, разбира се, никой не спори, нито дори и този, който би желал да унищожи този факт. За това как нацията се изразява в историята, бита, нравите и учрежденията – за това ние разбираме все повече от разширяващия се жизнен и исторически опит и от научното изучаване. Въпросът обаче за това, какво е нация, прехвърля обсъждането към още по-обща почва. При отговарянето на този въпрос неизбежно трябва да се проявяват и основните метафизични разногласия. В историята на философията, естествено, са се обозначили две основни направления, възприемайки в нея различни формулировки – номинализмът и реализмът на средновековната философия, които в новата философия съответстват на позитивизма, емпиризма или идеализма (трансценденталния, разбира се), в тяхното противопоставяне на реализма – мистичния или спиритуалистичния. За първия светоглед битието се изчерпва до непосредствената даденост на състоянията на съзнанието, която в своето изразяване и логическа обработка се облича в символиката на общите понятия и съждения. За втория светоглед действителността е несравнено по-дълбока от опитната даденост, показанията на опита представляват само докосвания на истинските res до нашата субективност, нейни изменчиви и несъвършени, неадекватни символи („alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis”[2]).

Християнските корени на песимизма в повестите „Призраци” (1864 г.) и „Достатъчно” (1865 г.) на И. С. Тургенев

Написана от Свещ. Дмитрий Барицки

I S TurgenevЗа това, че творчеството на Иван С. Тургенев съдържа в себе си множество дълбоки философски идеи вероятно никой не би спорил. Доколко обаче то е религиозно? Съвсем очевидно е, че както на самия Тургенев, така и на неговите съчинения е чужда онази религиозност, която срещаме, например, в произведенията на Николай В. Гогол, Фьодор М. Достоевски и Иван С. Шмельов. При тях тя носи ярко изразен характер – въпросите на вярата и неверието се поставят и понякога направо се решават. Достоевски говори за трагедията на атеизма, Гогол – за дълбочината и красотата на Литургията, Шмельов – за радостта от всекидневния живот в Църквата, когато самото време „изглежда еднакво на вечността”,[1] а битът – на битието. Тези автори мислят в контекста на Личния Бог, живата връзка с Когото в крайна сметка и определят като вътрешен релеф на своето творчество, на неговите основни теми, проблеми и идеи.

При Тургенев ние не срещаме нищо подобно. Означава ли това обаче, че неговото творчество е съвършено лишено от религиозната компонента? Или може би пред нас е някаква особена разновидност на религиозността? Тези въпроси съвсем не са празни. И за това има едно важно свидетелство. Там, където Тургенев е могъл в прав текст да каже нещо за Бога, за Неговите проявления в този свят и в живота на човека – подобно на вече споменатите автори, но е замълчал или пък се е изказал в отрицателен ключ – там ние усещаме не безразличие и равнодушие към въпросите на вярата и на висшия смисъл, а всепоглъщаща тъга.

Божествената литургия – средоточие на духа във Византия

Написана от Прот. Йоан Майендорф

Liturgy eternalСветските историци изучават християнството като чисто исторически феномен, а историята предполага изменения, промени. Християнският подход към историята не отрича съществуването на промени, но приема, че Бог, Който превъзхожда историята и, естествено, не е обусловен от нейните закони, също проявява Себе Си в историческите явления, вследствие от което тези явления придобиват нормативно, а следователно и надисторическо значение. Така в историческото събитие на боговъплъщението всички християни признават – или поне би трябвало да признават – едно несъмнено Божие действие. Това събитие обаче е свързано още и с историческа и културна среда, което, от своя страна, придава нормативен характер. Бог се проявява в света в даден момент от историята като юдейския Месия, така че приемането на историческия Иисус Христос за Спасител на човечеството е невъзможно без приемане и на библейско-еврейския контекст на Неговия живот и послание.

Макар въплъщението да е извършено веднъж и за всички и нищо да не може да бъде добавено към неговата спасителна пълнота, резултат от Христовата кръстна смърт и Възкресение е основаването на едно общество – Църквата, където дивите клони, т. е. езичниците (срв. Рим. 11:17) да могат да се присадят към първоначалните корени. Така между апостолското общество и Църквата от по-късните времена съществува и една нормативна приемственост – единството на Преданието, което, на свой ред, предполага последователност на вярата и опита.

Светите мъченици Ина, Пина и Рима – скитските ученици на апостол Андрей и просветители на земите ни

Написана от Венцислав Каравълчев

St Inna Pinna RimaВ наша статия, която публикувахме наскоро, описахме мисията на св. ап. Андрей Първозвани.[1] Според най-ранните и съответно най-достоверни извори, неговата проповед – по заповед на самия Господ Иисус Христос – е тясно свързана със земите на днешна Добруджа, древна Скития, като последната, най-северна спирка на тази мисия е днешният гр. Варна, древният Одесос.[2] В града св. ап. Андрей престоява известно време, а неговата проповед обръща много хора към Христа. Начело на тази нова църковна общност сам апостол Андрей ръкополага за епископ един от своите ученици – св. ап. Амплий,[3] който в текста на най-ранния исторически извор[4] е посочен като Аппий (Аппион – Άππιόν).[5]

Проповедта на св. ап. Андрей Първозвани в земите на днешна България, освен че обяснява ранното разпространение на монашеството в този регион (което предполага зрялост на духовния живот), поставя и редица въпроси. Един от тях, на който ще търсим отговор в настоящата статия, е дали църковната памет пази сведения и за други преки ученици на апостол Андрей освен първия епископ на Варна, които да са проповядвали новата вяра в нашите земи.

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме